Legalna praca w Niemczech.

 • poza bezpośrednim zatrudnieniem na terenie Niemiec u niemieckiego pracodawcy jest to jedynie rozwiązanie prawnie legalne i dopuszczalne wg. przepisów europejskich;
 • składki i podatki odprowadzane są na terenie Polski (brak problemów z naliczaniem okresów do emerytury, z pójściem do lekarza po powrocie do Polski, uzyskaniem zasiłku w Polsce itp.);
 • osoba oddelegowana nie ponosi odpowiedzialności jak przedsiębiorca niemiecki za swoje działania i zaniechania (praca w Niemczech wykonywana jest na rzecz firmy delegującej);
 • firma delegująca ponosi pełną odpowiedzialność za legalność oddelegowania, za odprowadzanie składek i podatków za osobę delegowaną;
 • osoba oddelegowana nie musi się tłumaczyć wobec organów kontroli np. Zollamtu, jest to obowiązek firmy delegującej;
 • osoba oddelegowana nie musi znać doskonale prawa i języka niemieckiego, ma wsparcie w języku polskim ze strony firmy delegującej;
 • umowy na wykonywanie pracy w Niemczech zawierane są w języku polskim i wg. prawa polskiego;
 • za wypłatę wynagrodzenia odpowiedzialność ponosi polska firma delegująca i osoba oddelegowana może przed polskim sądem dochodzić swoich roszczeń;
 • w razie ewentualnych konfliktów z rodziną osoba oddelegowana ma wsparcie ze strony polskiej firmy delegującej i nie jest zdana sama na siebie;
 • obowiązek dochowania płacy minimalnej dla takiej osoby;
 • zatrudnienie zgodne z polskim prawem i dyrektywą unijną.

Gewerbe (jeżeli opiekunka ma tylko jednego kontrahenta):

 • świadczenie usług opieki w ramach własnej działalności gospodarczej (Gewerbe) jest uznawane przez niemieckie sądy za działanie niezgodne z prawem (ryzyko udziału w nielegalnym procederze) – link do wyroku w tej sprawie:
 • osoba zarejestrowana jako Gewerbe odprowadza składki i podatki na terenie Niemiec (dla uzyskania niemieckiej emerytury potrzeba 5 lat pracy na terenie Niemiec);
 • osoba zarejestrowana jako Gewerbe traktowana jest jako samodzielny niemiecki przedsiębiorca w pełni ponosząc odpowiedzialność za wszystkie decyzje jakie podejmuje na terenie Niemiec oraz wszelkie zaniechania w zakresie ciążącej na niej obowiązków prawnych (ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej);
 • osoba zarejestrowana jako Gewerbe ponosi pełną odpowiedzialność za płatność podatków i składek na terenie Niemiec;
 • w razie kontroli ze strony Zollamt bądź innych organów kontrolnych osoba zarejestrowana jako Gewerbe zobowiązana jest do tłumaczenia się ze wszystkiego we własnym imieniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność jak każdy inny przedsiębiorca niemiecki;
 • osoba zatrudniona jako Gewerbe nie może tłumaczyć się nieznajomością języka oraz prawa państwa, w którym prowadzona jest działalność, gdyż jest przedsiębiorca niemieckim;
 • za wypłatę wynagrodzenia ponosi odpowiedzialność rodzina niemiecka u której wykonywane są usługi opieki (konieczność dochodzenia ew. roszczeń samemu, przed niemieckim sądem, wg. prawa niemieckiego);
 • brak obowiązku dochowania płacy minimalnej 8,5 EUR za godzinę dla takiej osoby
 • jest nielegalna;
 • okres pracy na czarno nie liczy się do okresu uprawniającego do pobierania emerytury lub renty;
 • brak ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego (brak świadczeń w razie choroby, pobytu w szpitalu);
 • praca na czarno na terenie Niemiec jest zagrożona wysoką grzywną pieniężną oraz wydaleniem z kraju;
 • zagrożenie, że osoba u której się pracuje nie zapłaci opiekunce bądź zapłaci mniej, niż się umówiono;
 • zagrożenie wykorzystywaniem przez rodzinę u której się pracuje;
 • zagrożenie handlem ludźmi (taka osoba nie jest nigdzie rejestrowana);
 • osoba pracująca na czarno jest zdana sama na siebie w przypadku konfliktu z rodziną u której pracuje;
 • możliwość odzyskania niezapłaconego wynagrodzenia w praktyce spada do zera (opiekunka musi udowodnić wg. prawa niemieckiego i przed niemieckim sądem, że wykonywała konkretną ilość pracy za konkretną stawkę);
 • wymagana perfekcyjna znajomość niemieckiego;
 • brak obowiązku dochowania płacy minimalnej 8,5 EUR za godzinę dla takiej osoby.